NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

 
KINGA FERENSZTAJN
ANNA PASEK
ZOFIA MOGIELSKA
PAULINA STĘPIEŃ
TOMASZ BODASIŃSKI
MONIKA WOLSKA
JADWIGA BERNAT

 

 

 

GODZINY PRACY:        

od poniedziałku do piątku  od 7:00 – 16:30 

                                                                                                                                               

ZADANIA ŚWIETLICY:
-         zapewnia opiekę uczniom w niej przebywającym,
-         propaguje zasady dobrego wychowania i wzajemnego szacunku,
-         kształtuje właściwe nawyki spędzania czasu wolnego,
-         organizuje pomoc w nauce,
-         upowszechnia zasady kultury osobistej oraz nawyki higieniczne,
-         rozwija poczucie tożsamości narodowej,
-         popularyzuje postawy proekologiczne,
-         kształtuje samodzielność i samorządność wychowanków,
-         rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
-         prowadzi zajęcia o charakterze profilaktycznym. 

Do świetlicy uczęszczają przede wszystkim uczniowie, których rodzice pracują zawodowo,  uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe oraz dojeżdżający.

Dzieci są zapisywane na podstawie kart zgłoszeń wypełnianych przez rodziców lub opiekunów.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki  uczniom przed i po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłków i odrobienia zadań domowych.

 

Zajęcia w świetlicy prowadzone są według rocznego planu dydaktyczno – wychowawczego.

Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci – rodziny, szkoły; obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, Ojczyźnie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne.  Są to zajęcia wzbogacające wiadomości ogólne uczniów, plastyczno - techniczne rozwijające umiejętności manualne, gry dydaktyczne i zabawy ruchowe, a także rozrywkowe i rekreacyjne . Prowadzone zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania zainteresowań oraz zdolności, wdrażają do twórczego wysiłku. Wyrabiają spostrzegawczość, ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, kształtują wrażliwość estetyczną i muzyczną.

Szczególną uwagę w trakcie zajęć świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Ważne jest także wyrabianie umiejętności nawiązywania zdrowych relacji z rówieśnikami, ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

W szkolnej świetlicy uczniowie odrabiają zadania domowe, doskonalą liczenie i czytanie, wyrównują braki wiedzy korzystając z pomocy koleżeńskiej lub indywidualnej pomocy wychowawcy, wdrażani są do samodzielnej pracy umysłowej. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. W czasie zajęć plastyczno - technicznych i dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności. Mają również możliwość korzystania ze sprzętu audiowizualnego oraz dużego zasobu gier stolikowych, klocków, puzzli itp.

 

Na świetlicy realizowane są różne  innowacje pedagogiczne, np. „Pedagogika zabawy czyli elementy KLANZY  w szkolnej świetlicy”, „Bajki terapeutyczne – bajki pomagajki”, „Z pasją o sztuce – arteterapia w szkolnej świetlicy”. W roku szkolnym 2014/2015 realizowany był program adaptacyjno-integracyjny dla dzieci sześcioletnich uczęszczających do świetlicy szkolnej. W roku szkolnym 2015/2016 w naszej świetlicy realizowana była innowacja pedagogiczna: „Bystrzaki – czyli rozwijamy kreatywność”. Wychowawcy świetlicy nade wszystko dbają o bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.