Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Emilii Plater w Końskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im Emilii Plater w Końskich.

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-10-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word lub są skanami dokumentów. Nie wszystkie posiadają odpowiednią strukturę. W miarę możliwości będziemy dokładać starań aby ją zapewnić dla publikowanych dokumentów.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (audiodeskrypcji)

Data sporządzenia: 2020-09-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Artur Kołodziejczyk, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41/3729148. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr 1 im Emilii Plater w Końskich, ul. Armii Krajowej 2, 26-200 Końskie

  1. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych
  2. Korytarze i schody nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind.
  3. Budynek nie posiada pochylni, platform ani pętli indukcyjnych. Nie jest wyposażony w system informacji głosowych.
  4. Szkoła nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
  5. Osoba niewidoma (będąca rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia) ma prawo wstępu na teren szkoły z psem asystującym
  6. Na terenie szkoły nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego