Mały Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca – Lena Sipika kl. II A

Zastępca -Jan Smołuch kl. III C

Skarbnik – Klaudia Raczkowska kl. III B

Sekcja redakcyjna

Laura Jeziorska kl. II C

Filip Krawczyk kl. II A

Zuzanna Lachowska kl. III B

Sekcja artystyczna

Nicol Ślusarczyk kl. III A

Rybicka Maja kl. II D

Lena Polak kl. III C

Sekcja porządkowa

Zuzanna Śledź kl. II A

Wojciech Karaś kl. II C

Fabian Borowiecki III A

Piłat Mikołaj kl. III A

Alicja Staromłyńska kl. II D

Wiktoria Kozubska kl. III D

Miłosz Kucharski III D

Celem głównym działalności Małego Samorządu Uczniowskiego jest rozwijanie samorządności wśród uczniów klas I-III.

Cele szczegółowe to:

- Reprezentowanie ogółu uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich.

- Wzmacnianie poczucia więzi z własną szkołą i dumy z przynależności do społeczności uczniowskiej.

- Integrowanie grup rówieśniczych.

- Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów.

- Stwarzanie warunków do aktywności, samooceny i samokontroli od pierwszych lat nauki szkolnej.

- Zagwarantowanie uczniom praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły oraz innych aktów prawnych (Konwencja Praw Dziecka).

- Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną, regionalną, zdrowotną i ekologiczną.

Wyznaczone cele realizowane są poprzez:

- Przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych.

- Bieżącą aktualizację samorządowej tablicy informacyjnej.

- Zapoznanie uczniów Konwencją Praw Dziecka.

- Organizowanie akcji charytatywnych.

- Współpracę z różnymi instytucjami.

- Organizowanie i przeprowadzanie konkursów dla uczniów klas I-III.

Wspólnie organizowane przedsięwzięcia integrują uczniów, poszerzają ich zainteresowania oraz dają satysfakcję z możliwości odnoszenia sukcesów.

Opiekunowie: p. Małgorzata Barańska, p. Beata Milczarek,