#dlakażdegodziecka

Uczniowie świętowali Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
wspólnie z UNICEF

W tym roku rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka wypadła w sobotę – 20 listopada. UNICEF Polska zaproponował szkołom w całej Polsce, aby świętować Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wcześniej, w piątek 19 listopada.

Co roku UNICEF przypomina o wykorzystaniu koloru niebieskiego we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. W piątek – 19 listopada uczniowie naszej szkoły przyszli na zajęcia ubrani na niebiesko. Przyłączyli się tym samym do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy zaangażowali się w globalne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

Dziękujemy Wam za wspólne świętowanie – Samorząd Szkolny.

 

 

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2021

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W tym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa często są łamane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. W wielu krajach w tym dniu dzieci realizują różne inicjatywy po to, aby ich głos był słyszany przez dorosłych, polityków i media.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

W tym roku rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka wypada w sobotę, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby świętować Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wcześniej. UNICEF Polska zaproponował szkołom i przedszkolom w całej Polsce, aby ten dzień obchodziły w piątek, 19 listopada.

Co roku UNICEF przypomina o wykorzystaniu koloru niebieskiego we wszelkich możliwych działaniach podejmowanych w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Tego dnia uczniowie przyjdą do szkoły ubrani na niebiesko. Przyłączą się tym samym do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy także zaangażują się w globalne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

ZACHĘCAMY DO WSPÓLNEGO ŚWIĘTOWANIA – SAMORZĄD SZKOLNY

 

 

Zasady wglądu do prac konkursowych i procedura odwoławcza po I etapie Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

1. Prawo wglądu do pracy przysługuje w terminie: od dnia ogłoszenia wyników do dnia opublikowania na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu.

2. Prawo wglądu do pracy przysługuje uczestnikom konkursu w obecności rodziców/opiekunów prawnych oraz rodzicom/opiekunom prawnym.

3. Szkoła umożliwia wgląd do pracy na pisemną prośbę ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego.

4. Wgląd do pracy odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu w obecności pracownika szkoły.

5. Praca może być fotografowana, szkoła nie zapewnia możliwości kserowania prac.

6. Udostępnienie pracy konkursowej trwa maksymalnie 15 minut.

7. Uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają czytelnym podpisem i datą fakt dokonania wglądu do pracy.

Po I etapie konkursu rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie dwóch dni roboczych liczonych od dnia następnego po opublikowaniu wyników na terenie szkoły (decyduje data wpływu odwołania do szkoły), według następujących zasad:

1) Pisemne odwołania od wyników etapu szkolnego należy kierować do Komisji Odwoławczej Etapu Szkolnego, powołanej na czas konkursu przez dyrektora szkoły, na adres szkoły, w której odbywały się eliminacje.

2) Pisma z odwołaniem należy dostarczać w godzinach pracy sekretariatu: osobiście do sekretariatu szkoły lub drogą mailową.

3) Odwołania rozpatrywane są w terminie jednego dnia roboczego liczonego od dnia następnego po przyjęciu pisemnego odwołania. Decyzja Komisji Odwoławczej Etapu Szkolnego jest ostateczna. 4) Dyrektor szkoły pisemnie powiadamia rodziców/opiekunów o decyzji szkolnej Komisji Odwoławczej.

 

Szanowni Rodzice,

Przypominamy, że 11 i 12 listopada 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć.

 

 

Góra Grosza 2021/2022

W dniach 2.11.2021 – 22.12.2021 w Szkole Podstawowej nr 1 odbędzie się zbiórka monet

w ramach XXII edycji „Góra Grosza”.

Akcja organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom.

Celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom.

Zbiórka monet będzie prowadzona przez poszczególne klasy . Następnie zebrane pieniądze zostaną przekazane do Samorządu Szkolnego.

Zachęcamy do aktywnego udziału !

Samorząd Szkolny

 

 

Szanowni Rodzice.

Przypominamy, że Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 6/2021 nakłada na wszystkie osoby przebywające na terenie placówki (w tym uczniów) obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych (w szczególności na korytarzach, w szatniach, toaletach).
Zarządzenie obowiązuje od dnia 3 listopada 2021 roku.
Zaopatrzenie uczniów w maseczki stanowi obowiązek Rodziców.

 

 

Szanowni Rodzice,

na prośbę Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przekazujemy Państwu informację o badaniu kontrolnym GUS.
Załączamy pismo i zachęcamy do zapoznania się z zasadami badania.

 

Pismo GUS

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października2021 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich wprowadza Zarządzenie nr 6/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. nakładające na wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2021.

 

 

# Szkoła Pamięta

 

Pamięć o Wielkim Polaku, bohaterze i człowieku honoru

kultywują kolejne pokolenia młodych ludzi.

 

Henryk Feliks Józef Dobrzański urodził się 22 czerwca 1897 roku w Jaśle. Od młodzieńczych lat interesował się wojskiem i jeździectwem. W roku 1912 wstąpił do Polskich Drużyn Strzeleckich. Wraz z wybuchem I wojny światowej został żołnierzem Legionów Polskich. Z 2 pułkiem ułanów przeszedł cały karpacki szlak bojowy. Za męstwo został odznaczony krzyżem Virtuti Militari V klasy, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, później Krzyżem Niepodległości. Po wojnie w 1918 roku wraz z 2 pułkiem ułanów został skierowany do garnizonu w Bielsku. Służbę zaczynał od stopnia plutonowego, w sierpniu 1920 awansował na porucznika, a w 1922 roku został rotmistrzem. W latach 1924-1928 dał się poznać jako doskonały sportowiec. Sławę przyniosły mu starty w polskiej ekipie jeździeckiej. Polacy odnieśli wówczas sukcesy w międzynarodowych zawodach hippicznych w Nicei, Londynie, Warszawie i Aldershot. Dobrzański był niezwykle utalentowanym jeźdźcem.

Wszedł w skład ekipy olimpijskiej, jadącej do Amsterdamu w 1928 roku. W styczniu 1927 roku awansowany został do stopnia majora. Wybuch II wojny światowej zastał majora Dobrzańskiego w Wołkowysku. Przejął wówczas dowództwo 110 Rezerwowego Pułku Ułanów. 23 września major Dobrzański zorganizował ochotniczy oddział jazdy, który miał dotrzeć do walczącej jeszcze Warszawy. Kapitulacja stolicy postawiła go przed dylematem: walczyć dalej czy złożyć broń? Major zdecydował się na walkę w kraju. 1 listopada jego oddział stanął na Kielecczyźnie. Odtąd region ten stał się terenem działania jednostki żołnierzy Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego. Major Dobrzański stał się dowódcą pierwszego zorganizowanego oddziału partyzanckiego walczącego z okupantem.

Przyjął pseudonim "Hubal". Uzyskał szerokie poparcie miejscowej ludności. Na wieść o tworzącej się partyzantce przybywali ochotnicy, dostarczano broń i żywość. Zimą 1939/1940 "Hubal" zaczął rozbudowywać swój oddział, który w szczytowym momencie liczył ponad 300 osób. 30 marca 1940 roku Niemcy przystąpili do akcji likwidacyjnej oddziału, w starciach z którym wciąż ponosili dotkliwe straty. W końcu kwietnia hitlerowcy ściągnęli do lasów spalskich duże siły i zacieśnili pierścień okrążenia wokół "hubalczyków". 30 kwietnia 1940 roku, we wczesnych godzinach rannych, odpoczywającego wraz z kilkunastoma żołnierzami "Hubala" zaskoczyli pod wsią Anielin żołnierze Wehrmachtu. Major Dobrzański zginął. Jego ciała nigdy nie odnaleziono. 24 czerwca 1940 roku jego oddział przestał istnieć jako zorganizowana jednostka bojowa. W 1966 roku major Henryk Dobrzański "Hubal" został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari IV klasy.