Terminarz sprawdzianów

sprawdzian

KLASY VII

VII A VII B VII C
       

 

sprawdzian

KLASY VIII

VIII A VIII B
 Ciepło   10.10.2023

 

 

 

Notatki - klasa 7

Pomiary. Wielkości fizyczne, ich oznaczenia i jednostki.

Pomiary wielkości fizycznych (masa i siła).

Wyznaczanie gęstości substancji.

Pomiar ciśnienia.

Sporządzamy wykresy.

Pomiary - powtórzenie.

-----------------------------------------------------------------------

Trzy stany skupienia ciał.                    Три агрегатні стани

Zmiany stanów skupienia ciał.            Зміни агрегатних станів тіл.

Rozszerzalność temperaturowa ciał.   Температурне розширення тіл.

Cząsteczkowa budowa materii.          Молекулярна будова речовини.

Siły międzycząsteczkowe.                 Міжмолекулярні сили.

Różnice w cząsteczkowej budowie ciał stałych, cieczy i gazów. Gaz w zamkniętym zbiorniku.    

Відмінності в будові молекул твердих тіл, рідин і газів. Газ в закритому баку.

Budowa materii - powtórzenie.

 ----------------------------------------------------------------------

 Układ odniesienia. Tor ruchu, droga.          Система відліку. Шлях руху і дорога.

 Ruch jednostajny, prostoliniowy.                Рівномірний, прямолінійний рух.

Szybkość w ruchu jednostajnym.              Значення швидкості при рівномірному прямолінійному русі.

Prędkość w ruchu jednostajnym.              Векторна швидкість при рівномірному русі.

Szybkość średnia i prędkość chwilowa.     Середня та миттєва швидкість.

Ruch prostoliniowy, jednostajnie przyśpieszony.  Рівноприскорений, прямолінійний рух.

Przyśpieszenie w ruchu jednostajnie przyśpieszonym.  Прискорення рівноприскореного руху.

Ruch jednostajnie opóźniony.                   Рівномірно уповільнений рух

Ruch jednostajny i zmienny - zadania.

----------------------------------------------------

Rodzaje i skutki oddziaływań

Siła i jej cechy

Siła wypadkowa i równoważąca cz.1

Siła wypadkowa i równoważąca cz.2

I zasada dynamiki. Bezwładność.

III zasada dynamiki.

Siła sprężystości.

Siła oporu powietrza. Tarcie.

Prawo Pascala.

Ciśnienie hydrostatyczne.

Prawo Archimedesa.

Pływanie ciał.

II zasada dynamiki.

Powtórzenie

----------------------------------------------------------

Praca mechaniczna

Moc.

Praca i moc - zadania.

Energia potencjalna.

Energia kinetyczna.

Zasada zachowania enegii.

Praca, moc, energia - zadania.

Zasada zachowania enegii - zadania.

 

 

Notatki - klasa 8

 

Energia wewnętrzna i jej zmiana.                           Внутрішня енергія та її зміна.

Cieplny przepływ energii. Rola izolacji cieplnej.     Потік теплової енергії. Роль теплоізоляції.

 

Zjawisko konwekcji.                                                Явище конвекції.

Ciepło właściwe.                                                    Питома теплоємність

Topnienie i krzepnięcie                                           Плавлення і твердіння.

Parowanie i skraplanie                                            Випаровування і конденсація.

Zadania.

Zadania 2.

Powtórzenie online.

--------------------------------------------------------------

Elektryzowanie przez tarcie.                                     Електризація тертям.

Elektryzowanie przez dotyk                                      Електризація на дотик

Wzajemne oddziaływanie ciał naelektryzowanych   Взаємодія наелектризованих тіл.

Przewodniki i izolatory.                                              Провідники та ізолятори

Zjawisko indukcji elektrostatycznej.                           Eлектростатична індукція          

Pole elektrostatyczne.                                               Електростатичне поле

Elektrostatyka - zadania.                                           Електростатика - ревізія

---------------------------------------------------------------

Prąd w metalach. Napięcie elektryczne.                  Електричний струм в металах. Електрична напруга

Natężenie prądu.                                                     Інтенсивність електричного струму

Opór elektryczny. Prawo Ohma.                              Електричний опір. Закон Ома

Praca i moc prądu.                                                   Робота і потужність електричного струму

Praca i moc prądu - zadania1.                                Робота і потужність струму - завдання.

Praca i moc prądu - zadania2.

Rola izolacji i bezpieczników. Skutki odcięcia dostaw energii elektrycznej. Wytwarzanie energii elektrycznej.

Prąd - powtórzenie.

---------------------------------------------------------------

 

Właściwości magnesów trwałych. Bieguny magnetyczne. Kompas.

Pole magnetyczne przewodnika z prądem. Elektromagnes.

Silnik elektryczny.

Indukcja elektromagnetyczna

Fale elektromagnetyczne.

Magnetyzm - powtórzenie.

---------------------------------------------------------------

 Ruch drgający.

Wahadło.

Wyznaczanie g za pomocą wahadła

Fale sprężyste.

Dźwięki.

Fale i drgania - powtórzenie.

----------------------------------------------------------

Źródła światła. Prostoliniowe rozchodzenie się światła.

Odbicie światła.

Zwierciadła sferyczne. Powstawanie obrazów w zwierciadłach sferycznych.

Załamanie światła.

Pryzmat.

Soczewki.

Zdolność skupiająca soczewek.

-------------------------------------------------------------

 

Jednostki układu SI

Wzory

Tablice gęstości

Ciepło właściwe, parowania i skraplania substancji - tablice